Leadership

Pastors & Staff

Gennadiy Bogdanets

Head Pastor

Sergey Kolesnichenko

Associate Pastor

Valeriy Moshkovskiy

Worship Pastor

Ilya Pribishchuk

Youth Pastor

Julia Bogdanets

Pastoral Assistant